جناب آقای عشوریان

خیابان  آزادی

مهندس گیاهچین

سال ساخت 1395

پروژه مهندس جعفرزاده

خیابان آپادانا

پروژه 6 واحدی محتشم

سال ساخت 1398

آقای دکتر میرطلایی

کوی ولیعصر

 پروژه آقای ریزانه

7 واحد مسکونی

آقای ریسی زاده

12 واحدی بلوار سعدی

جناب آقای سلامتیان

خیابان خیام

پروژه آقای قصایی

خیابان مهرآباد

1 2 3 4 5