مهندس عموشاهی

خیابان  علامه امینی

آقای ابراهیمی

ناژوان

پروژه دوبلکس باغ دریاچه

آقای فدایی

دوبلکس آقای حسین زاده

محله بیشه حبیب

پروژه آقای جلالی

سال 1394

آقای خطیب

سال ساخت 1394

مهندس ضرغام

سال ساخت 1393

آقای رجایی پور

سال ساخت 1394

پروژه آقای سجادی

محله ناژوان

1 2 3 4 5