پروژه خیابان میرزاطاهر اصفهان

کارفرما:اقای قاهری

تعداد واحد : 6

سال ساخت : 1395

سیسیتم های هوشمند شده توسط ما : روشنایی ، سرمایش و گرمایش هوشمند