پروژه مسکونی نگار

 

مشخصات پروژه:

 • کارفرما : جناب آقای سبقت الهی

 • مهندس اجرا : —

 • موقعیت : خیابان توحید – کوچه بهارآزادی

 • تعداد واحد : 4 واحد

سیستم های هوشمند اجرا شده:

 • سیستم روشنایی هوشمند

 • سیستم سرمایش گرمایش هوشمند

 • سیستم پرده های برقی هوشمند

 • تاچ پنل مرکزی 7 اینچی

 • نرم افزار خانه هوشمند با قابلیت کنترل خارج از منزل

پروژه مسکونی نگار

 

مشخصات پروژه:

 • کارفرما : جناب آقای سبقت الهی

 • مهندس اجرا : —

 • موقعیت : خیابان توحید – کوچه بهارآزادی

 • تعداد واحد : 4 واحد

سیستم های هوشمند اجرا شده:

 • سیستم روشنایی هوشمند

 • سیستم سرمایش گرمایش هوشمند

 • سیستم پرده های برقی هوشمند

 • تاچ پنل مرکزی 7 اینچی

 • نرم افزار خانه هوشمند با قابلیت کنترل خارج از منزل

پروژه مسکونی نگار

 

مشخصات پروژه:

 • کارفرما : جناب آقای سبقت الهی

 • مهندس اجرا : —

 • موقعیت : خیابان توحید – کوچه بهارآزادی

 • تعداد واحد : 4 واحد

سیستم های هوشمند اجرا شده:

 • سیستم روشنایی هوشمند

 • سیستم سرمایش گرمایش هوشمند

 • سیستم پرده های برقی هوشمند

 • تاچ پنل مرکزی 7 اینچی

 • نرم افزار خانه هوشمند با قابلیت کنترل خارج از منزل